Wu Kaiyu, Li Kangwen,
Lin Mengting, Shen Jianyou
Cheng Jiayao, Li Mingxing

XXO


Wu Kaiyu, Li Kangwen,
Lin Mengting, Shen Jianyou
Cheng Jiayao, Li Mingxing

A portable multifunction seating solution for the beach. From our team mates, Jiayao, Mengting and Kaiyu original idea.


  • Gdut
  • Esdir
  • Esdap
  • CC

备案号:粤ICP备15059883号-5  广东工业大学-艺术与设计学院 Design by Ana Rita Izquierdo