Luo Qiqi, Li Kangwen,
Peng Zhengyu, Shen Jianyou,
Wang Xiaowan, Li Mingxing

Ice-cream


Luo Qiqi, Li Kangwen,
Peng Zhengyu, Shen Jianyou,
Wang Xiaowan, Li Mingxing

A beach laid back chair? A hand-surf board? A racket to carry things? It could be all this and more. Designed originally by Shen Jianyou, Li Mingxing and Li Kangwen, it is yours too.


  • Gdut
  • Esdir
  • Esdap
  • CC

备案号:粤ICP备15059883号-5  广东工业大学-艺术与设计学院 Design by Ana Rita Izquierdo